Vad gör Visit Haninge

  • Föreningens organiserar besöksnäringen och verkar för en sammanhållen marknadsföring av Haninge. Föreningen har en aktiv hemsida och sociala media, där medlemmarnas verksamheter presenteras. Berättelsen om Haninge ska göra medlemmarnas utbud och aktiviteter mindre utbuds- och mer målgruppsinriktat.
  • Föreningen bidrar till samsyn mellan kommunen och näringen i den övergripande marknadsföringen, informerar om kommunens insatser inom besöksnäring och uppmanar medlemmarna att delta på kommunens möten och aktiviteter.
  •  Föreningen ordnar kompetenshöjande åtgärder, som bidrar till att lokala, regionala, nationella och internationella produkter och tjänster når marknaden effektivare.

Samverkan med Haninge kommun

Kommunen marknadsför destinationer, upplåter idrottsanläggningar, arrangerar och stödjer kulturevenemang och föreningsliv för att göra Haninge attraktivare för kommuninnevånare och besökare.

Visit Haninge har samma mål med tillägget att föreningens uppgift är att marknadsföra medlemmarnas verksamheter, med framförallt fokus på föreningar och organisationer som arbetar aktivt med inkludering och hållbarhet. Detta görs bäst genom informationsutbyte samt i direkt samverkan när detta är möjligt i exempelvis evenemang som parterna arrangerar.
Angelägna frågor för samverkan är:

  • Anpassning till parternas olika strategier och mål.
  • Regelbunden information i god tid om projekt som berör den andre parten.
  • Erbjudanden att delta i och/eller ha insyn i parternas olika projekt.