Stadgar

Stadgar för Visit Haninge Ideell Förening  beslutats vid föreningens bildandemöte 2013-08-22 och vid interimsstyrelsemöten 2013-09-26 och 2013-11-14 samt fastställda av föreningens ordinarie årsmöte 2014-04-07.

§1. Föreningens ändamål

Föreningens namn är Visit Haninge. Föreningens org.nr. är 802475-5640 och föreningens säte skall vara i Haninge kommun.

Föreningen är en oberoende ideell näringspolitisk organisation med uppgift att utveckla och stärka turismen och besöksnäringen i Haninge. Föreningen är partipolitisk, etniskt, religiöst och kulturellt obunden.

Föreningens ändamål är att:

 • utgöra ett samarbets- och samverkansorgan/partner för kommun, närings- och föreningslivet i frågor som rör turism- och besöksnäringen. Ingå samarbetsavtal med Haninge kommun gällande utveckling av besöksnäringen.
 • initiera, driva och stödja olika projekt och aktiviteter som utvecklar företag och föreningar med intressen inom besöksnäringen.
 • i samarbete med kommun, föreningar och näringsidkare bidra till utvecklingen av befintliga och nya attraktiva besöksmål och ett lokalt utbud av produkter och tjänster
 • driva opinionsbildning för utveckling av turism och besöksnäringen.
 • bistå medlemmarna med information och viss rådgivning och service.

erbjuda ett hållbart, informativt och tryggt Haninge där kommunen fortsätter att utvecklas till en bra livsmiljö för nuvarande och kommande generationer och att vi slår vakt om vår unika natur- och kulturmiljö.
​​​

§ 2. Medlemskap
Medlemskap kan erhållas efter ansökan och erläggande av medlemsavgift.

Medlemskap kan beviljas enskild person, organisationer och företag från det lokala närings- och föreningslivet, vilka direkt eller indirekt arbetar med besöksnäring och som vill främja föreningens ändamål.

Styrelsen, eller den som styrelsen delegerat rätten till, fattar beslut om upptagande av ny medlem.

§ 3. Utträde ur föreningen

Medlemskap upphör då medlem skriftligen anmält sitt utträde ur föreningen.

Om medlem har ekonomiska åtaganden gentemot föreningen beslutar styrelsen om åtagandena ska fullgöras eller inte.

Medlem som motarbetar eller på annat sätt skadar föreningen eller dess anseende eller bryter mot dess stadgar och beslut kan av styrelsen uteslutas. Beslut härom fattas av styrelsen med 2/3 majoritet. Berörd medlem skall ges möjlighet att yttra sig över grunderna för uteslutningen och äger rätt att framlägga sin sak inför styrelsen innan beslut fattas. Styrelsens beslut kan överklagas till årsmötet.

Medlem som lämnar föreningen, har inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift eller del i föreningens tillgångar i övrigt.

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats i föreningen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutas av föreningen

§ 5. Organisation

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordföranden och övriga ledamöter valda av föreningens årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Kassören skall lämna fortlöpande information om föreningens ekonomi till styrelsen.

Styrelsen kan inrätta råd, kommittéer, arbetsgrupper eller motsvarande för visst ändamål. Sådan grupp rapporterar inför styrelsen.

§ 5.1 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall – inom ramen för dess stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m., enligt § 13
 • förbereda årsmötet

Styrelsen skall bestå av ordförande samt fyra till åtta övriga ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlemmar permanent eller till enskilda sammanträden. Dessa har yttrande-och förslagsrätt men inte rösträtt.

§ 5.2 Val av styrelse

Ordförande väljs på ett år.

Övriga styrelseledamöter väljs på två år, av dessa ska hälften väljas vartannat år, så inte alla ledamöter byts samtidigt.

§ 5.3 Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften av antalet ledamöter deltar. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske via ombud.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Vid avvikande mening har styrelseledamot rätt att få sin mening antecknat till protokollet.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om inte särskilt protokoll upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Styrelsen kan utse arbetsutskott. Styrelsen fastställer i övrigt ordningen för styrelsens och arbetsutskottets arbete.

§ 6. Medlemsmöte

§ 6.1 Kallelse

Kallelse till medlemsmöte utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna tillhanda senast 10 arbetsdagar före medlemsmötet.

§ 6.2 Ärenden

Medlem som vill ta upp ärende på medlemsmöte, skall meddela styrelsen detta minst 20 arbetsdagar före mötet.

§ 6.3 Rådgivande omröstning

Medlemsmöte är i sig inte något beslutande möte, men medlem kan begäran för styrelsen rådgivande omröstning. Omröstning sker öppet och mötet beslutar med enkel majoritet. Varje medlem har en röst. Mötets ordförande kan begära att den som deltar i omröstningen styrker sin rösträtt. Över möte ska föras röstlängd.

§ 6.4 Deltagande i medlemsmöte

Varje medlem har rätt att delta i föreningens medlemsmöte och har yttrande-, förslags- och rösträtt. Om en medlem representeras av fler än en person, skall mötets ordförande meddelas vem som kommer att utöva medlemmens rösträtt. Rösträtten kan utövas genom via ombud med fullmakt. Ombud får enbart företräda en medlem. Ombud skall redovisas vid fastställande av röstlängden.

§ 7. Årsmöte och extra årsmöte

§ 7.0 Tidpunkt

Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tjugo arbetsdagar före mötet. Handlingar skall hållas tillgängliga innan årsmötet på av föreningen angiven webbplats. Kallelse kan skickas via e-post.

§ 7.1 Motioner

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Såväl medlem som styrelse får lämna förslag att behandla på årsmöte. Styrelsen skall till årsmöte lämna skriftligt yttrande över förslaget.

§ 7.2 Omröstning

Varje medlem har en röst. Medlem som deltar i omröstning, skall styrka sin rösträtt. Över årsmötet skall föras röstlängd. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Omröstning sker öppet. Personval kan dock ske genom sluten omröstning om någon begär det. Med undantag för de i 14§ och 15§ nämnda fallen avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Mötet beslutar med enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Rösträtt kan utövas genom ombud (se § 6.4)

§ 7.3 Deltagande

Varje medlem har rätt att delta i föreningens årsmöte och har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Om en medlem representeras av fler än en person, skall notering i röstlängden göras om vem som kommer att utöva medlemmens rösträtt.

Rösträtten kan utövas genom ombud med fullmakt. Fullmakten skall redovisas vid fastställande av röstlängden.

§ 7.4 Ärenden

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Årsmötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.

5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna.

6. Fastställande av dagordning för mötet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

8. Styrelsens årsbokslut för det senaste verksamhetsåret.

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

11. Behandling av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

12. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen.

13. Fastställande av medlemsavgift.

14. Val av:

a) föreningens ordförande för 1 år.

b) övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år. (Antalet övriga styrelseledamöter skall fastställas före val).

c) revisorer och revisorssuppleant för en tid av 1 år.

d) Tre ledamöter till valberedning för en tid av 1 år, varav en utses tillsammankallande.

15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6..

16. Årsmötets avslutning.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen för mötet.

§ 7.5. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

På skriftlig begäran med skäl från revisor eller minst tio procent av medlemmarna, är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte.

Vid extra årsmöte får endast ärende som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 8. Firmateckning.

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

§ 9. Verksamhets- och räkenskapsår.

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1.1 – 31.12.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år. Föreningens räkenskaper ska föras per kalenderår.

§ 10. Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 11. Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.

Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

§ 12. Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om kandidatur inför nästa mandattid.

Valberedningen skall i god tid innan årsmötet meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 13. Revision.

För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning, skall årsmötet utse en revisor samt en suppleant.

Revisorn har rätt att ta del av föreningens samtliga handlingar och redovisning.

Årsberättelse, protokoll och räkenskapshandlingar skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före årsmötet och återlämnas till styrelsen med revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

§ 14. Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av årsmötemed minst 2/3 av antalet avgivna röster.

För ändring av föreningens stadgar § 1 Föreningens ändamål och § 15 Föreningens upplösning krävs beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Förslag om ändring av stadgarna skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 1 februari.

Fråga om stadgeändring skall göras tillgänglig för medlemmarna. Såväl gällande stadgar som förslag till ändringar skall finnas redovisade.

§ 15. Föreningens upplösning

För beslut om upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Beslut skall också fattas om hur de tillgångar i föreningen som återstår vid upplösningen, ska användas. Användningen ska stå i överensstämmelse med föreningens ändamål enligt § 1 och dispositionsförslaget skall bifogas årsmöteskallelsen.

Med upplösning jämställs beslut om föreningens nedläggning, uppgående i eller samgående med annan organisation.