वार्षिक बैठकहरु

यहाँ हामी प्रशासन रिपोर्ट र वार्षिक बैठक मिनेट देखाउँछौं।

2019 को बारेमा वार्षिक बैठक 2018

वार्षिक बैठक कागजात 2018

2020 को बारेमा वार्षिक बैठक 2019

वार्षिक रिपोर्ट २०१

वार्षिक बैठक २०२० को मिनेट

2021 को बारेमा वार्षिक बैठक 2020

प्रशासन रिपोर्ट २०२० सहित वार्षिक रिपोर्ट