Statūti

Bezpeļņas asociācijas Visit Haninge statūti tika nolemti biedrības dibināšanas sanāksmē 2013-08-22 un pagaidu valdes sēdēs 2013-09-26 un 2013-11-14 un apstiprināti asociācijas kārtējā ikgadējā sapulcē 2014-04-07.

1.§. Biedrības mērķis

Asociācijas nosaukums ir Visit Haninge. Biedrības org.nr. ir 802475-5640, un asociācijas galvenā mītne atrodas Haninges pašvaldībā.

Asociācija ir neatkarīga bezpeļņas biznesa politikas organizācija, kuras uzdevums ir attīstīt un stiprināt tūrismu un viesmīlības nozari Haninge. Asociācija ir bezpartejiska, etniskā, reliģiskā un kultūras ziņā neatkarīga.

Asociācijas mērķis ir:

 • veidot sadarbības un sadarbības iestādi / partneri pašvaldībai, uzņēmēju aprindām un asociācijām jautājumos, kas skar tūrisma un viesmīlības nozari. Noslēdziet sadarbības līgumu ar Haninges pašvaldību par viesmīlības nozares attīstību.
 • uzsākt, vadīt un atbalstīt dažādus projektus un aktivitātes, kas attīsta uzņēmumus un asociācijas ar interesēm viesmīlības nozarē.
 • sadarbībā ar pašvaldību asociācijas un tirgotāji palīdz attīstīt esošas un jaunas pievilcīgas apskates vietas un vietējo produktu un pakalpojumu klāstu
 • veidot viedokli tūrisma un viesmīlības nozares attīstībai.
 • palīdzēt biedriem ar informāciju un dažiem padomiem un pakalpojumiem.
 • piedāvāt ilgtspējīgu, informatīvu un drošu Haninge, kur pašvaldība turpina veidoties par labu dzīves vidi esošajām un nākamajām paaudzēm un ka mēs aizsargājam savu unikālo dabas un kultūras vidi.
  ​​​ ​​​​​​
  § 2. Dalība

Dalību var saņemt pēc pieteikšanās un biedra naudas samaksas.

Dalību var piešķirt privātpersonām, organizācijām un uzņēmumiem no vietējās uzņēmējdarbības un asociācijas dzīves, kuri tieši vai netieši sadarbojas ar viesmīlības nozari un vēlas popularizēt asociācijas mērķus.

Valde vai persona, kurai valde ir deleģējusi tiesības, lemj par jauna biedra uzņemšanu.

3.§. Izstāšanās no asociācijas

Dalība beidzas, kad biedrs rakstiski paziņo par izstāšanos no asociācijas.

Ja biedram ir finansiālas saistības pret asociāciju, valde lemj, vai saistības ir jāizpilda vai nē.

Biedru, kurš iebilst vai citādi kaitē biedrībai vai tās reputācijai vai pārkāpj tās statūtus un lēmumus, var izslēgt valde. Lēmumus par to pieņem valde ar 2/3 balsu vairākumu. Attiecīgajam loceklim dod iespēju izteikt piezīmes par izslēgšanas iemesliem, un viņam ir tiesības iesniegt savu lēmumu valdei pirms lēmuma pieņemšanas. Valdes lēmumu var pārsūdzēt ikgadējā sapulcē.

Biedram, kurš izstājas no biedrības, nav tiesību saņemt samaksāto biedra naudu vai daļu no biedrības aktīviem.

4.§. Biedru tiesības un pienākumi

 • ir tiesības piedalīties biedru sapulcēs
 • ir tiesības uz informāciju par biedrības lietām
 • ievēro biedrības statūtus un biedrībā pieņemtos lēmumus
 • maksā biedra naudu un visas citas asociācijas noteiktās maksas

§ 5. Organizācija

Biedrības lēmējinstitūcijas ir ikgadējā sapulce, papildu ikgadējā sapulce un valde.

Biedrību vada valde, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs un citi biedri, kurus ievēl biedrības ikgadējā sapulce.

Valde ieceļ priekšsēdētāja vietnieku, kasieri un sekretāru. Kasieris sniedz valdei nepārtrauktu informāciju par biedrības finansēm.

Valde var izveidot padomes, komitejas, darba grupas vai līdzvērtīgus mērķus. Šāda grupa ziņo valdei.

5.1. § Valdes pienākumi

Valde savu statūtu ietvaros ir atbildīga par biedrības darbību saskaņā ar izstrādātajiem plāniem un aizsargā biedru intereses. Valde jo īpaši ir atbildīga par:

 • nodrošina, ka tiek ievēroti asociācijai piemērojamie likumi un saistošie noteikumi,
 • izpildīt ikgadējās sapulces lēmumus
 • plānot, vadīt un izplatīt darbu asociācijā
 • atbildēt un pārvaldīt biedrības līdzekļus
 • iesniegt revidentu pārskatus utt., saskaņā ar 13.§
 • sagatavot ikgadējo sanāksmi

Valde sastāv no priekšsēdētāja un četriem līdz astoņiem citiem locekļiem, kurus ievēl ikgadējā sapulce. Valde sastāv no sievietēm un vīriešiem.

Valdei ir tiesības uz pastāvīgu līdzdalību vai atsevišķām sapulcēm. Viņiem ir tiesības runāt un izteikt priekšlikumus, bet nav balsstiesību.

5.2. § Valdes ievēlēšana

Priekšsēdētājs tiek ievēlēts uz vienu gadu.

Pārējie valdes locekļi tiek ievēlēti uz diviem gadiem, no kuriem puse ir jāievēl ik pēc diviem gadiem, tāpēc ne visi locekļi tiek mainīti vienlaikus.

§ 5.3. Valdes darbs

Valde sanāk pēc priekšsēdētāja sasaukšanas vai tad, kad to ir pieprasījusi vismaz puse locekļu.

Valde ir lemttiesīga, ja ir sasaukti visi biedri un tajā piedalās vismaz puse no biedru skaita. Lai pieņemtu visus lēmumus, tam jāpiekrīt vismaz pusei no visiem valdes locekļiem. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir priekšsēdētājam. Balsošana nedrīkst notikt ar pārstāvja starpniecību.

Sanāksmē tiek protokolēts. Protokolu koriģē sapulces vadītājs un īpaši iecelts protokola korektors. Atšķirīga viedokļa gadījumā valdes loceklim ir tiesības savu viedokli ierakstīt protokolā.

Steidzamos gadījumos priekšsēdētājs var nolemt, ka jautājumu izlemj rakstiski balsojot vai telefoniski. Ja vien netiek sastādīts īpašs protokols, par šādu lēmumu paziņo nākamajā sanāksmē.

Valde var iecelt darba komitejas. Valde citādi nosaka valdes un darba komitejas darba noteikumus.

6.§. Biedru sapulce

6.1. § Izsaukums

Paziņojumu par biedru sapulci izsniedz valde, un biedriem tas jāsaņem ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms biedru sapulces.

6.2. Punkts

Biedram, kurš vēlas izvirzīt jautājumu biedru sapulcē, par to jāinformē valde vismaz 20 darba dienas pirms sapulces.

6.3.§. Konsultatīva balsošana

Biedru sapulce pati par sevi nav lēmumu pieņemšanas sapulce, bet biedrs var lūgt padomes konsultatīvu balsojumu. Balsošana notiek atklāti, un sapulce lemj ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram loceklim ir viena balss. Sanāksmes vadītājs var pieprasīt, lai persona, kas piedalās balsošanā, pierāda savas tiesības balsot. Sanāksmes laikā jāglabā balsošanas ieraksti.

§ 6.4. Dalība biedru sapulcēs

Katram biedram ir tiesības piedalīties biedrības biedru sapulcē un viņam ir tiesības izteikt viedokli, izteikt priekšlikumus un balsot. Ja biedru pārstāv vairākas personas, sapulces priekšsēdētāju informē par to, kurš izmantos biedra balsstiesības. Balsošanas tiesības var izmantot, izmantojot pilnvaru. Pārstāvji var pārstāvēt tikai vienu locekli. Nosakot balsošanas sarakstu, ir jāziņo par pārstāvjiem.

§ 7. Ikgadējā sanāksme un papildu ikgadējā sanāksme

§ 7.0 Laiks

Ikgadējā pilnsapulce notiek pirms aprīļa beigām.

Paziņojumu par ikgadējo sapulci biedri saņem ne vēlāk kā divdesmit darba dienas pirms sapulces. Dokumentiem jābūt pieejamiem pirms ikgadējās sanāksmes asociācijas norādītajā tīmekļa vietnē. Paziņojumu var nosūtīt pa e-pastu.

7.1. Punkts

Priekšlikumi uz ikgadējo sapulci valdei jāsaņem ne vēlāk kā 1. februārī. Gan locekļi, gan valde var iesniegt priekšlikumus, kas tiks izskatīti ikgadējā sanāksmē. Valde par priekšlikumu iesniedz rakstisku atzinumu ikgadējai sapulcei.

§ 7.2 Balsošana

Katram loceklim ir viena balss. Loceklis, kurš piedalās balsošanā, pierāda savas tiesības balsot. Balsošanas ieraksti tiek glabāti ikgadējās sanāksmes laikā. Sanāksme ir lemttiesīga un tajā piedalās balsstiesīgo biedru skaits.

Balsošana ir atklāta. Personāla atlase tomēr var notikt aizklāti, ja kāds to pieprasa. Izņemot 14. un 15.§ minētos gadījumus, visus jautājumus izlemj ar vienkāršu balsu vairākumu. Sapulce lemj ar vienkāršu balsu vairākumu.

Vienādu balsu skaita gadījumā tiek piemērots priekšlikums, ko priekšsēdētājs atbalsta sanāksmē, ja viņam ir tiesības balsot. Balsošanas tiesības var izmantot, izmantojot pilnvaras (sk. 6.4. Punktu)

§ 7.3. Dalība

Katram biedram ir tiesības piedalīties biedrības ikgadējā sapulcē un viņam ir tiesības izteikt viedokli, izteikt priekšlikumus un balsot.

Ja biedru pārstāv vairākas personas, balsošanas sarakstā ir jāieraksta, kurš izmantos biedra balsstiesības.

Balsstiesības var īstenot, izmantojot pilnvaras, izmantojot pilnvaroto personu. Nosakot balsošanas sarakstu, ir jāuzrāda pilnvara.

7.4. Punkts

Ikgadējā sanāksmē apspriež un reģistrē:

1. Gada kopsapulces atklāšana.

2. Vēlētāju saraksta noteikšana.

Gada sapulces priekšsēdētāja un sekretāra ievēlēšana.

4. Pielāgotāja un balsu skaitītāja ievēlēšana, lai kopā ar priekšsēdētāju koriģētu ikgadējās sanāksmes protokolu.

5. Noteikšana, ka ikgadējā sapulce ir izsludināta saskaņā ar statūtiem.

6. Sanāksmes darba kārtības noteikšana.

7. Valdes gada pārskats par pēdējo finanšu gadu.

8. Valdes gada pārskati par pēdējo finanšu gadu.

9. Revidentu ziņojums par valdes administrāciju pēdējā finanšu gadā.

10. Jautājums par valdes atbildības izpildi par periodu, uz kuru attiecas revīzija.

11. Biznesa plāna un nākamā finanšu gada budžeta izskatīšana

12. Saņemto priekšlikumu un valdes priekšlikumu izskatīšana.

13. Biedra naudas noteikšana.

14. Izvēle:

a) biedrības priekšsēdētājs uz 1 gadu.

b) citiem valdes locekļiem uz 2 gadiem. (Pārējo valdes locekļu skaits jānosaka pirms vēlēšanām).

c) revidenti un revidenta vietnieki uz 1 gadu.

d) Trīs Nominācijas komitejas locekļi uz vienu gadu, no kuriem viens tiek iecelts par sasaucēju.

15. Citi jautājumi, kas paziņoti saskaņā ar 6. punktu.

16. Gada kopsapulces slēgšana.

Finansiāla rakstura jautājumus var neizlemt, ja tie nav iekļauti sanāksmes darba kārtībā.

7.5. Papildu ikgadējā sanāksme

Valde var uzaicināt biedrus uz ikgadēju papildu sapulci.

Pēc revidenta vai vismaz desmit procentu locekļu rakstiska pieprasījuma valdei ir pienākums sasaukt papildu ikgadējo sanāksmi.

Ikgadējā ārkārtas sanāksmē var izskatīt tikai tos jautājumus, kas izraisīja sanāksmi.

8.§. Uzņēmuma parakstīšanās.

Biedrības nosaukumu valde paraksta kopīgi.

Valdei ir tiesības deleģēt parakstīšanas tiesības diviem valdes locekļiem kopīgi vai vienai vai vairākām īpaši ieceltām personām.

Ikvienam, kam delegācija ir pilnvarojusi pārstāvēt asociāciju, ir jāziņo valdei.

§ 9. Darbības gads un finanšu gads.

Finanšu gads un finanšu gads aptver periodu no 1.1. Līdz 31.12.

Valdes darba gads aptver laiku no ikgadējās sanāksmes līdz nākamā gada ikgadējai sanāksmei (ieskaitot). Biedrības grāmatvedība jāglabā kalendārajā gadā.

10.§. Statūtu interpretācija

Ja rodas šaubas par šo statūtu interpretāciju vai ir gadījumi, kas statūtos nav paredzēti, jautājums tiek nodots nākamajai ikgadējai sanāksmei. Steidzamos gadījumos jautājumu var izlemt valde.

§ 11. Šķīrējtiesas klauzula

Prasību strīdā starp biedru un asociāciju nevar celt vispārējā tiesā. Šādu strīdu, izņemot gadījumus, kad ir noteikts cits īpašs rīkojums, izšķir saskaņā ar šķīrējtiesas likumu.

Katra puse ir atbildīga par saviem, kā arī par ieceltā šķīrējtiesneša izdevumiem. Priekšsēdētāja un sekretāra izmaksas tiek sadalītas vienlīdzīgi starp pusēm.

12.§. Nominācijas komiteja

Nominācijas komitejā ir trīs locekļi, no kuriem viens sasauc sapulci, un kurus ievēl ikgadējā pilnsapulce. Nominācijas komiteja ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms ikgadējās sanāksmes jautā tiem, kuru pilnvaru termiņš beidzas sanāksmes beigās, par kandidatūru nākamajam termiņam.

Iecelšanas komiteja savlaicīgi pirms ikgadējās sanāksmes paziņo par savu priekšlikumu locekļiem, kuriem ir tiesības balsot.

13.§. Pārskatīšana.

Valdes pārskatu un administrācijas pārskatīšanai ikgadējā sapulcē ieceļ revidentu un vietnieku.

Revidentam ir tiesības piedalīties visos biedrības dokumentos un pārskatos.

Gada pārskatu, protokolu un grāmatvedības dokumentus dara pieejamus revidentiem ne vēlāk kā četras nedēļas pirms ikgadējās sanāksmes un ne vēlāk kā divas nedēļas pirms ikgadējās sanāksmes iesniedz valdei kopā ar revīzijas ziņojumu.

14.§. Statūtu grozīšana

Biedrības statūtu grozījumiem ir nepieciešama ikgadējo sapulču rezolūcija ar vismaz 2/3 no nodoto balsu skaita.

Biedrības statūtu grozījumi 1.§. Biedrības mērķi un 15.§. Biedrības darbības izbeigšanai nepieciešams divu kārtējo kārtējo ikgadējo sapulču lēmums.

Priekšlikumi statūtu grozījumiem biedrības valdei jāsaņem ne vēlāk kā līdz 1. februārim.

Jautājumu par statūtu grozīšanu dara pieejamu biedriem. Ir jāziņo gan par pašreizējiem statūtiem, gan par izmaiņu priekšlikumiem.

15.§. Biedrības likvidācija

Lai pieņemtu lēmumu par biedrības izbeigšanu, ikgadējā sapulcē jāpieņem lēmums ar vismaz 2/3 no nodoto balsu skaita.

Tāpat jāpieņem lēmumi par to, kā tiks izmantoti biedrības aktīvi, kas palikuši likvidācijas brīdī. Izmantošanai jāatbilst asociācijas mērķim saskaņā ar 1. paragrāfu, un priekšlikuma izklāsts jāpievieno paziņojumam par ikgadējo sapulci.

Likvidācija tiek pielīdzināta lēmumam par biedrības slēgšanu, apvienošanos vai apvienošanos ar citu organizāciju.