Καταστατικό

Καταστατικό για την επίσκεψη Ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος Haninge αποφασίστηκε κατά τη σύνοδο του σωματείου 2013-08-22 και στις ενδιάμεσες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 2013-09-26 και 2013-11-14 και εγκρίθηκε από την τακτική ετήσια συνεδρίαση του συλλόγου 2014-04-07.

1. Ο σκοπός του συλλόγου

Το όνομα του συλλόγου είναι Visit Haninge. Ο οργανισμός του συλλόγου είναι 802475-5640 και η έδρα της ένωσης θα βρίσκεται στο δήμο Χάνινγκ.

Ο σύνδεσμος είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός επιχειρηματικής πολιτικής με καθήκον την ανάπτυξη και ενίσχυση του τουρισμού και της βιομηχανίας φιλοξενίας στο Χάνινγκ. Η ένωση είναι ανεξάρτητη, εθνοτική, θρησκευτική και πολιτιστικά ανεξάρτητη.

Σκοπός του συλλόγου είναι:

 • αποτελούν φορέα / εταίρο συνεργασίας και συνεργασίας για τον δήμο, την επιχειρηματική κοινότητα και τις ενώσεις σε θέματα που αφορούν τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Συνάψτε συμφωνία συνεργασίας με τον δήμο Haninge σχετικά με την ανάπτυξη του κλάδου της φιλοξενίας.
 • να ξεκινήσει, να τρέξει και να υποστηρίξει διάφορα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσουν εταιρείες και ενώσεις με ενδιαφέροντα στον κλάδο της φιλοξενίας.
 • σε συνεργασία με τον δήμο, ενώσεις και έμποροι συμβάλλουν στην ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων ελκυστικών τόπων για επίσκεψη και τοπικής γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών
 • επιδιώκουν τη διαμόρφωση γνώμης για την ανάπτυξη του τουρισμού και της βιομηχανίας φιλοξενίας.
 • βοηθούν τα μέλη με πληροφορίες και μερικές συμβουλές και υπηρεσίες.
 • προσφέρουμε ένα βιώσιμο, ενημερωτικό και ασφαλές Haninge όπου ο δήμος συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα καλό περιβάλλον διαβίωσης για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές γενιές και ότι προστατεύουμε το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον.
  ​​​ ​​​​​​
  2. Συμμετοχή

Η ιδιότητα μέλους μπορεί να ληφθεί μετά από αίτηση και πληρωμή τέλους συμμετοχής.

Η ιδιότητα μέλους μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα, οργανισμούς και εταιρείες από την τοπική επιχειρηματική και επαγγελματική ζωή, οι οποίοι συνεργάζονται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο της φιλοξενίας και που θέλουν να προωθήσουν τους σκοπούς του συλλόγου.

Το συμβούλιο ή το πρόσωπο στο οποίο το συμβούλιο έχει εκχωρήσει το δικαίωμα, αποφασίζει για την εισαγωγή νέου μέλους.

3. Αποχώρηση από το σωματείο

Η ιδιότητα μέλους λήγει όταν ένα μέλος ανακοινώσει γραπτώς την παραίτησή του από το σωματείο.

Εάν ένα μέλος έχει οικονομικές δεσμεύσεις προς την ένωση, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει εάν οι δεσμεύσεις πρέπει να εκπληρωθούν ή όχι.

Μέλος που αντιτίθεται ή βλάπτει με άλλο τρόπο το σωματείο ή τη φήμη του ή παραβιάζει το καταστατικό και τις αποφάσεις του μπορεί να αποκλειστεί από το διοικητικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις για αυτό λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3. Το ενδιαφερόμενο μέλος θα έχει την ευκαιρία να σχολιάσει τους λόγους αποκλεισμού και έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει την υπόθεσή του στο διοικητικό συμβούλιο πριν από τη λήψη απόφασης. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να προσβληθεί στην ετήσια συνεδρίαση.

Ένα μέλος που αποχωρεί από τον σύλλογο δεν δικαιούται επιστροφή της καταβληθείσας συνδρομής ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου γενικά.

§ 4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

 • έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε συναντήσεις που διοργανώνονται για τα μέλη
 • έχει το δικαίωμα ενημέρωσης για τις υποθέσεις του συλλόγου
 • ακολουθεί το καταστατικό και τις αποφάσεις του συλλόγου που λαμβάνονται στο σωματείο
 • καταβάλλει τέλος συμμετοχής και κάθε άλλη αμοιβή που αποφασίζει η ένωση

§ 5. Οργάνωση

Τα όργανα λήψης αποφάσεων του συλλόγου είναι η ετήσια συνεδρίαση, η επιπλέον ετήσια συνάντηση και το διοικητικό συμβούλιο.

Ο σύλλογος καθοδηγείται από ένα συμβούλιο που αποτελείται από τον πρόεδρο και άλλα μέλη που εκλέγονται από την ετήσια συνεδρίαση του συλλόγου.

Το συμβούλιο διορίζει αντιπρόεδρο, ταμία και γραμματέα. Ο ταμίας παρέχει συνεχείς πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά του συλλόγου στο διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συστήσει συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας ή ισοδύναμα για συγκεκριμένο σκοπό. Μια τέτοια ομάδα αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο.

§ 5.1 Καθήκοντα του Δ.Σ

Το διοικητικό συμβούλιο είναι - στο πλαίσιο του καταστατικού του - είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες του συλλόγου σύμφωνα με καθορισμένα σχέδια και προστατεύει τα συμφέροντα των μελών. Είναι ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου ιδίως:

 • διασφαλίζει ότι τηρούνται οι νόμοι και οι δεσμευτικοί κανόνες που ισχύουν για την ένωση,
 • εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την ετήσια συνέλευση
 • σχεδιάζει, καθοδηγεί και διανέμει το έργο εντός του συλλόγου
 • είναι υπεύθυνος και διαχειρίζεται τα κεφάλαια του συλλόγου
 • υποβάλλουν τους λογαριασμούς των ελεγκτών κ.λπ., σύμφωνα με τις § 13
 • προετοιμάσει την ετήσια συνάντηση

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν πρόεδρο και τέσσερα έως οκτώ άλλα μέλη που εκλέγονται από την ετήσια συνεδρίαση. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από γυναίκες και άνδρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέγει τα μέλη μόνιμα ή σε ατομικές συνεδριάσεις. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν και να κάνουν προτάσεις, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου.

§ 5.2 Εκλογή διοικητικού συμβουλίου

Ο πρόεδρος εκλέγεται για ένα έτος.

Τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται για δύο χρόνια, εκ των οποίων τα μισά πρέπει να εκλέγονται κάθε δύο χρόνια, οπότε δεν αλλάζουν όλα τα μέλη ταυτόχρονα.

§ 5.3 Το έργο του πίνακα

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μετά τη σύγκληση του προέδρου ή όταν το έχουν ζητήσει τουλάχιστον τα μισά μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν κληθούν όλα τα μέλη και συμμετέχουν τουλάχιστον το ήμισυ του αριθμού των μελών. Όλες οι αποφάσεις απαιτούν να συμφωνούν τουλάχιστον τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ψήφων, ο πρόεδρος έχει την καθοριστική ψήφο. Η ψηφοφορία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εκπροσώπου.

Στη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά αναπροσαρμόζονται από τον πρόεδρο της συνεδρίασης και από έναν ειδικό διοριστή πρακτικών. Σε περίπτωση διαφορετικής γνώμης, ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει το δικαίωμα να καταγράφει τη γνώμη του στα πρακτικά.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει ότι το θέμα θα αποφασιστεί με γραπτή ψηφοφορία ή τηλεφωνική συνάντηση. Εκτός εάν συντάσσονται ειδικά πρακτικά, η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην επόμενη συνεδρίαση.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίσει επιτροπές εργασίας. Διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους κανόνες για τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Εργασίας.

§ 6. Συνάντηση μελών

§ 6.1 Κλήτευση

Η ειδοποίηση για τη συνεδρίαση των μελών εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο και πρέπει να λαμβάνεται από τα μέλη το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση των μελών.

§ 6.2 Θέματα

Ένα μέλος που επιθυμεί να θέσει ένα θέμα στη συνεδρίαση των μελών πρέπει να ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο για αυτό τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

§ 6.3 Adηφοφορική ψήφος

Η συνεδρίαση των μελών δεν αποτελεί από μόνη της συνάντηση λήψης αποφάσεων, αλλά ένα μέλος μπορεί να ζητήσει συμβουλευτική ψήφο για το συμβούλιο. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται ανοιχτά και η συνεδρίαση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να ζητήσει από το άτομο που συμμετέχει στην ψηφοφορία να αποδείξει το εκλογικό του δικαίωμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πρέπει να τηρούνται αρχεία ψηφοφορίας.

§ 6.4 Συμμετοχή σε συναντήσεις μελών

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στη συνεδρίαση των μελών του συλλόγου και έχει το δικαίωμα να εκφράσει γνώμη, να κάνει προτάσεις και να ψηφίσει. Εάν ένα μέλος εκπροσωπείται από περισσότερα του ενός άτομα, ο πρόεδρος της συνεδρίασης ενημερώνεται για το ποιος θα ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου του μέλους. Το δικαίωμα ψήφου μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Οι αντιπρόσωποι μπορούν να εκπροσωπούν μόνο ένα μέλος. Οι εκπρόσωποι πρέπει να αναφέρονται κατά τον καθορισμό του καταλόγου ψηφοφορίας.

§ 7. Ετήσια συνάντηση και επιπλέον ετήσια συνάντηση

§ 7.0 ρα

Η ετήσια γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος Απριλίου.

Η ειδοποίηση για την ετήσια συνεδρίαση λαμβάνεται από τα μέλη το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τα έγγραφα πρέπει να διατηρούνται διαθέσιμα πριν από την ετήσια συνάντηση στον ιστότοπο που καθορίζεται από την ένωση. Η ειδοποίηση μπορεί να σταλεί με e-mail.

§ 7.1 Κινήσεις

Οι προτάσεις για την ετήσια συνεδρίαση πρέπει να ληφθούν από το διοικητικό συμβούλιο το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου. Τόσο τα μέλη όσο και το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να υποβάλουν προτάσεις που θα εξεταστούν στην ετήσια συνάντηση. Το συμβούλιο υποβάλλει γραπτή γνώμη για την πρόταση στην ετήσια συνεδρίαση.

.7.2 XNUMX Vηφοφορία

Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Μέλος που συμμετέχει στην ψηφοφορία αποδεικνύει το δικαίωμα ψήφου του. Τα αρχεία ψηφοφορίας τηρούνται κατά την ετήσια συνάντηση. Η συνεδρίαση είναι σε απαρτία με τον αριθμό των παρόντων μελών που ψηφίζουν.

Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή. Ωστόσο, η επιλογή προσωπικού μπορεί να πραγματοποιηθεί με μυστική ψηφοφορία εάν το ζητήσει κάποιος. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις and 14 και 15, όλα τα θέματα αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία. Η συνεδρίαση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας ψήφων, ισχύει η πρόταση που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο στη συνεδρίαση, εάν έχει δικαίωμα ψήφου. Τα δικαιώματα ψήφου μπορούν να ασκηθούν μέσω πληρεξουσίων (βλ. § 6.4)

7.3 XNUMX Συμμετοχή

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια συνεδρίαση του συλλόγου και έχει το δικαίωμα να εκφράσει γνώμη, να κάνει προτάσεις και να ψηφίσει.

Εάν ένα μέλος εκπροσωπείται από περισσότερα του ενός άτομα, πρέπει να σημειωθεί στον κατάλογο ψηφοφορίας για το ποιος θα ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου του μέλους.

Το δικαίωμα ψήφου μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίων μέσω πληρεξουσίου. Το πληρεξούσιο πρέπει να αναφέρεται κατά τον καθορισμό του καταλόγου ψηφοφορίας.

§ 7.4 Θέματα

Στην ετήσια συνεδρίαση συζητούνται και καταγράφονται τα ακόλουθα:

1. Έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

2. Καθορισμός του εκλογικού καταλόγου.

Εκλογή προέδρου και γραμματέα για την ετήσια συνάντηση.

4. Εκλογή ρυθμιστή καθώς και διαιτητή που, μαζί με τον πρόεδρο, προσαρμόζουν τα πρακτικά της ετήσιας συνάντησης.

5. Διαπίστωση ότι η ετήσια συνάντηση έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με το καταστατικό.

6. Καθορισμός της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.

7. Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος.

8. Οι ετήσιοι λογαριασμοί του Διοικητικού Συμβουλίου για το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος.

9. Η έκθεση των ελεγκτών για τη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος.

10. Ερώτηση σχετικά με την απαλλαγή της ευθύνης για το διοικητικό συμβούλιο για την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο έλεγχος.

11. Εξέταση του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος

12. Εξέταση των προτάσεων που ελήφθησαν και των προτάσεων από το διοικητικό συμβούλιο.

13. Καθορισμός της συνδρομής μέλους.

14. Επιλογή από:

α) ο πρόεδρος του συλλόγου για 1 έτος.

β) άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για περίοδο 2 ετών. (Ο αριθμός των άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να καθοριστεί πριν από τις εκλογές).

γ) ελεγκτές και αναπληρωτές ελεγκτές για περίοδο 1 έτους.

δ) Τρία μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για χρονικό διάστημα 1 έτους, εκ των οποίων το ένα ορίζεται καλεσμένος.

15. Κάθε άλλο θέμα που κοινοποιείται στο σημείο 6 ..

16. Λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέματα οικονομικού χαρακτήρα ενδέχεται να μην αποφασιστούν εάν δεν βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

7.5 XNUMX Έκτακτη ετήσια συνάντηση

Το συμβούλιο μπορεί να καλέσει τα μέλη σε μια επιπλέον ετήσια συνεδρίαση.

Κατόπιν γραπτού αιτήματος με αιτιολογία του ελεγκτή ή τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό των μελών, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μια επιπλέον ετήσια συνεδρίαση.

Σε έκτακτη ετήσια συνεδρίαση, μόνο θέματα που προκάλεσαν τη συνεδρίαση μπορούν να ληφθούν υπόψη.

§ 8. Εταιρική συνδρομή.

Το όνομα του σωματείου υπογράφεται από το διοικητικό συμβούλιο από κοινού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει το δικαίωμα υπογραφής σε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού ή σε ένα ή περισσότερα ειδικά διορισμένα πρόσωπα.

Όποιος έχει εξουσιοδοτηθεί από την αντιπροσωπεία να εκπροσωπήσει τον σύλλογο πρέπει να αναφέρει πίσω στο διοικητικό συμβούλιο.

§ 9. Έτος λειτουργίας και οικονομικό έτος.

Το οικονομικό έτος και το οικονομικό έτος καλύπτουν την περίοδο 1.1 - 31.12.

Το έτος εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ετήσια συνεδρίαση έως και την ετήσια συνεδρίαση του επόμενου έτους. Οι λογαριασμοί του συλλόγου πρέπει να τηρούνται ανά ημερολογιακό έτος.

10. Ερμηνεία καταστατικού

Εάν υπάρχει αμφιβολία ως προς το αν η ερμηνεία αυτών των καταστατικών, ή εάν υπάρχουν περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στο καταστατικό, το θέμα παραπέμπεται στην επόμενη ετήσια συνάντηση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το θέμα μπορεί να αποφασιστεί από το συμβούλιο.

§ 11. Ρήτρα διαιτησίας

Μια αγωγή σε μια διαφορά μεταξύ ενός μέλους και της ένωσης δεν μπορεί να ασκηθεί σε γενικό δικαστήριο. Η διαφορά αυτή, εκτός εάν ορίζεται άλλη ειδική διαταγή, επιλύεται σύμφωνα με τον νόμο περί διαιτησίας.

Κάθε μέρος είναι υπεύθυνο για τα δικά του έξοδα καθώς και για τα έξοδα του διαιτητή που έχει οριστεί. Τα έξοδα του προέδρου και του γραμματέα κατανέμονται εξίσου μεταξύ των μερών.

§ 12. Επιτροπή υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία μέλη, εκ των οποίων το ένα συνεδριάζει, εκλέγεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, το αργότερο 6 εβδομάδες πριν από την ετήσια συνάντηση, θα ρωτήσει όσους έχουν λήξει τη θητεία τους στο τέλος της συνεδρίασης, σχετικά με την υποψηφιότητα για την επόμενη θητεία.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ενημερώνει εγκαίρως πριν από την ετήσια συνάντηση τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου για την πρότασή τους.

§ 13. Αναθεώρηση.

Για την επανεξέταση των λογαριασμών και της διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η ετήσια συνεδρίαση διορίζει έναν ελεγκτή και έναν αναπληρωτή.

Ο ελεγκτής έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος σε όλα τα έγγραφα και τους λογαριασμούς της ένωσης.

Η ετήσια έκθεση, τα πρακτικά και τα λογιστικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση των ελεγκτών το αργότερο τέσσερις εβδομάδες πριν από την ετήσια συνάντηση και υποβάλλονται στο συμβούλιο με έκθεση ελέγχου το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την ετήσια συνάντηση.

14. Τροποποίηση καταστατικού

Για τροποποιήσεις του καταστατικού της ένωσης, απαιτείται ψήφιση ετήσιων συνεδριάσεων με τουλάχιστον τα 2/3 του αριθμού των ψήφων.

Τροποποιήσεις στο καταστατικό της ένωσης § 1 Οι σκοποί της ένωσης και § 15 Η διάλυση της ένωσης απαιτεί απόφαση δύο διαδοχικών τακτικών ετήσιων συνεδριάσεων.

Οι προτάσεις για τροποποιήσεις του καταστατικού πρέπει να ληφθούν από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου.

Το ζήτημα της τροποποίησης του καταστατικού τίθεται στη διάθεση των μελών. Τόσο το ισχύον καταστατικό όσο και οι προτάσεις για αλλαγές πρέπει να αναφέρονται.

15. Διάλυση της ένωσης

Οι αποφάσεις για τη διάλυση του σωματείου απαιτούν απόφαση από την ετήσια συνεδρίαση με τουλάχιστον τα 2/3 του αριθμού των ψήφων.

Πρέπει επίσης να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία της ένωσης που παραμένουν κατά τη διάλυση. Η χρήση θα είναι σύμφωνη με τον σκοπό της ένωσης σύμφωνα με την § 1 και η συνοπτική πρόταση επισυνάπτεται στην ανακοίνωση της ετήσιας συνάντησης.

Η διάλυση ισοδυναμεί με απόφαση για το κλείσιμο της ένωσης, τη συγχώνευση ή τη συγχώνευση με έναν άλλο οργανισμό.