Statuti

Statut neprofitnog udruženja Visit Haninge donesen je na osnivačkom sastanku udruženja 2013-08-22 i na privremenim sastancima odbora 2013-09-26 i 2013-11-14, a odobren je na redovnom godišnjem sastanku udruženja 2014-04-07.

§1. Svrha udruženja

Ime udruženja je Visit Haninge. Org.nr. je 802475-5640, a sjedište udruženja bit će u općini Haninge.

Udruženje je nezavisna neprofitna organizacija za poslovnu politiku sa zadatkom razvoja i jačanja turizma i ugostiteljstva u Haningeu. Udruženje je nestranačko, etničko, vjersko i kulturno neovisno.

Svrha udruženja je:

 • predstavljaju tijelo za saradnju i saradnju općine, poslovne zajednice i udruženja u pitanjima koja se tiču ​​turizma i ugostiteljstva. Sklopiti ugovor o saradnji sa opštinom Haninge u pogledu razvoja ugostiteljske industrije.
 • pokreće, vodi i podržava različite projekte i aktivnosti kojima se razvijaju kompanije i udruženja sa interesima u ugostiteljstvu.
 • u suradnji s općinom, udruženja i trgovci doprinose razvoju postojećih i novih atraktivnih mjesta za posjet i lokalnom asortimanu proizvoda i usluga
 • nastaviti sa stvaranjem mišljenja za razvoj turizma i ugostiteljstva.
 • pomoći članovima s informacijama i nekim savjetima i uslugama.
 • ponuditi održivo, informativno i sigurno Haninge u kojem se općina nastavlja razvijati u dobro životno okruženje za sadašnje i buduće generacije te da čuvamo naše jedinstveno prirodno i kulturno okruženje.
  ​​​ ​​​​​​
  § 2. Članstvo

Članstvo se može steći prijavom i uplatom članarine.

Članstvo se može dodijeliti pojedincima, organizacijama i kompanijama iz lokalnog biznisa i udruženja, koji direktno ili indirektno rade sa ugostiteljstvom i koji žele promovirati svrhe udruženja.

Odbor, odnosno osoba na koju je odbor prenio pravo, odlučuje o prijemu novog člana.

§ 3. Izlazak iz udruženja

Članstvo prestaje kada član pismeno objavi istupanje iz udruženja.

Ako član ima finansijske obaveze prema udruženju, odbor odlučuje hoće li se obaveze ispuniti ili ne.

Upravni odbor može isključiti člana koji se protivi ili na drugi način ošteti udruženje ili njegov ugled ili krši njegove statute i odluke. Odluke o tome donosi odbor dvotrećinskom većinom. Dotični član će imati priliku komentirati razloge za isključenje i ima pravo iznijeti svoj slučaj odboru prije donošenja odluke. Na odluku odbora može se uložiti žalba na godišnjoj sjednici.

Član koji napusti udruženje nema pravo na povrat uplaćene članarine ili dijela imovine udruženja općenito.

§ 4 Prava i obaveze članova

 • ima pravo sudjelovati na sastancima organiziranim za članove
 • ima pravo na informacije o poslovima udruženja
 • će se pridržavati statuta udruženja i odluka donesenih u udruženju
 • će platiti članarinu i sve ostale naknade za koje odluči udruženje

§ 5. Organizacija

Organi udruženja koji donose odluke su godišnji sastanak, vanredni godišnji sastanak i odbor.

Udruženje vodi odbor koji se sastoji od predsjednika i ostalih članova izabranih na godišnjoj sjednici udruženja.

Odbor imenuje potpredsjednika, blagajnika i sekretara. Blagajnik će odboru pružati stalne informacije o finansijama udruženja.

Odbor može osnovati vijeća, odbore, radne grupe ili ekvivalent za posebne svrhe. Takva grupa izvještava odbor.

§ 5.1 Dužnosti Odbora

Odbor će, u okviru svog statuta, biti odgovoran za aktivnosti udruženja u skladu sa utvrđenim planovima i štititi interese članova. Odbor je posebno odgovoran za:

 • osigurati poštivanje zakona i obavezujućih pravila primjenjivih na udruženje,
 • izvršava odluke donesene na godišnjoj skupštini
 • planirati, voditi i distribuirati rad unutar udruženja
 • biti odgovoran i upravljati sredstvima udruženja
 • podnijeti račune revizora itd., u skladu s § 13
 • priprema godišnji sastanak

Odbor se sastoji od predsjednika i četiri do osam članova koji se biraju na godišnjoj sjednici. Odbor će se sastojati od žena i muškaraca.

Odbor ima pravo da kooptira članove trajno ili na pojedinačne sastanke. Oni imaju pravo govoriti i davati prijedloge, ali ne i pravo glasa.

§ 5.2 Izbor odbora

Predsjedavajući se bira na godinu dana.

Ostali članovi odbora biraju se na dvije godine, od čega se polovica mora birati svake dvije godine, tako da se ne mijenjaju svi članovi u isto vrijeme.

§ 5.3 Rad odbora

Odbor se sastaje nakon sazivanja predsjednika, ili kada je to zahtijevala najmanje polovina članova.

Odbor ima kvorum kada su pozvani svi članovi i učestvuje najmanje polovina članova. Sve odluke zahtijevaju da se barem polovica svih članova odbora složi. U slučaju jednakog broja glasova, predsjedavajući ima odlučujući glas. Glasanje nije dozvoljeno putem punomoćnika.

Na sastanku se vodi zapisnik. Zapisnik prilagođavaju predsjedavajući sastanka i posebno imenovani priređivač zapisnika. U slučaju izdvojenog mišljenja, član odbora ima pravo zapisati svoje mišljenje u zapisnik.

U hitnim slučajevima, predsjedavajući može odlučiti da se o pitanju odluči pisanim glasanjem ili telefonskim sastankom. Osim ako se ne sačini poseban zapisnik, takva odluka bit će obaviještena na sljedećoj narednoj sjednici.

Odbor može imenovati radne komisije. Odbor inače utvrđuje pravila rada Odbora i Radnog odbora.

§ 6. Sastanak članova

§ 6.1 Poziv

Obavještenje o sastanku članova izdaje odbor i članovi ga moraju primiti najkasnije 10 radnih dana prije sastanka članova.

§ 6.2 Pitanja

Član koji želi pokrenuti pitanje na sastanku članova mora o tome obavijestiti odbor najmanje 20 radnih dana prije sastanka.

§ 6.3 Savjetodavno glasanje

Sastanak člana sam po sebi nije sastanak za donošenje odluka, ali član može zatražiti savjetodavni glas za odbor. Glasanje se odvija otvoreno, a sastanak odlučuje prostom većinom. Svaki član ima jedan glas. Predsjedavajući sastanka može zatražiti da lice koje učestvuje u glasanju dokaže svoje pravo glasa. Zapisnici o glasanju moraju se voditi tokom sastanka.

§ 6.4 Učešće na sastancima članova

Svaki član ima pravo sudjelovati na sastanku članstva udruženja i ima pravo izraziti mišljenje, dati prijedloge i glasati. Ako člana zastupa više osoba, predsjedavajući sjednice bit će obaviješten o tome ko će ostvariti glasačka prava člana. Pravo glasa može se ostvariti preko punomoćnika. Predstavnici mogu predstavljati samo jednog člana. Predstavnici se moraju prijaviti prilikom utvrđivanja biračkog spiska.

§ 7. Godišnji sastanak i dodatni godišnji sastanak

§ 7.0 Vrijeme

Godišnja skupština održat će se prije kraja aprila.

Obavijest o godišnjoj sjednici članovi će primiti najkasnije dvadeset radnih dana prije sjednice. Dokumenti moraju biti dostupni prije godišnjeg sastanka na web stranici koju je odredilo udruženje. Obavijest se može poslati e-poštom.

§ 7.1 Zahtjev

Odbor mora primiti prijedloge za godišnju sjednicu najkasnije do 1. februara. I članovi i odbor mogu podnijeti prijedloge za razmatranje na godišnjoj sjednici. Odbor dostavlja pisano mišljenje o prijedlogu na godišnjoj sjednici.

§ 7.2 Glasanje

Svaki član ima jedan glas. Član koji učestvuje u glasanju dokazuje svoje pravo glasa. Evidencija o glasanju vodi se tokom godišnjeg sastanka. Sastanak je kvotantan sa brojem prisutnih članova sa pravom glasa.

Glasanje je otvoreno. Odabir osoblja može se, međutim, obaviti tajnim glasanjem ako to neko zatraži. Izuzimajući slučajeve navedene u stavovima 14. i 15., o svim pitanjima odlučuje se prostom većinom. Skupština odlučuje prostom većinom.

U slučaju jednakog broja glasova, primjenjuje se prijedlog koji podržava predsjednik na sjednici, ako ima pravo glasa. Glasačko pravo može se ostvariti putem punomoćnika (vidi § 6.4)

§ 7.3 Učešće

Svaki član ima pravo sudjelovati na godišnjoj skupštini udruženja i ima pravo izraziti mišljenje, dati prijedloge i glasati.

Ako člana zastupa više osoba, u glasačkom spisku mora se zabilježiti ko će ostvariti glasačka prava člana.

Pravo glasa može se ostvariti preko punomoćnika putem punomoćnika. Punomoć se mora predočiti pri utvrđivanju biračkog spiska.

§ 7.4 Pitanja

Na godišnjem sastanku raspravljat će se i zabilježiti sljedeće:

1. Otvaranje godišnje skupštine.

2. Određivanje biračkog spiska.

Izbor predsjednika i sekretara za godišnju sjednicu.

4. Izbor upravnika, kao i brojača, koji će zajedno sa predsedavajućim prilagoditi zapisnik sa godišnjeg sastanka.

5. Utvrđivanje da je godišnji sastanak najavljen u skladu sa statutom.

6. Uspostavljanje dnevnog reda sastanka.

7. Godišnji izvještaj Odbora za posljednju finansijsku godinu.

8. Godišnji izvještaji Odbora za posljednju finansijsku godinu.

9. Izvještaj revizora o administraciji Uprave tokom posljednje finansijske godine.

10. Pitanje o oslobađanju od odgovornosti odbora za period na koji se revizija odnosi.

11. Razmatranje poslovnog plana i budžeta za narednu finansijsku godinu

12. Razmatranje primljenih prijedloga i prijedloga odbora.

13. Određivanje članarine.

14. Izbor:

a) predsjednik udruženja na godinu dana.

b) ostale članove odbora na period od 2 godine. (Broj ostalih članova odbora mora se utvrditi prije izbora).

c) revizori i zamjenici revizora na period od 1 godine.

d) Tri člana Komisije za imenovanja na period od 1 godine, od kojih je jedan imenovan za sazivača.

15. Sva druga pitanja obaviještena u skladu s točkom 6.

16. Zatvaranje godišnje skupštine.

Pitanja finansijske prirode ne mogu se odlučivati ​​ako nisu na dnevnom redu sastanka.

§ 7.5. Vanredni godišnji sastanak

Odbor može pozvati članove na dodatni godišnji sastanak.

Na pisani zahtjev s razlozima revizora ili najmanje deset posto članova, odbor je dužan sazvati dodatnu godišnju sjednicu.

Na vanrednom godišnjem sastanku mogu se uzeti u razmatranje samo pitanja koja su dovela do sastanka.

§ 8. Pretplata na preduzeće.

Naziv udruženja potpisuje odbor zajedno.

Odbor ima pravo delegirati pravo potpisivanja na dva člana odbora zajedno ili na jedno ili više posebno imenovanih lica.

Svako koga je delegacija ovlastila da predstavlja udruženje mora se prijaviti odboru.

§ 9. Godina poslovanja i finansijska godina.

Finansijska godina i finansijska godina pokrivaju period 1.1 - 31.12.

Radna godina Odbora obuhvata vrijeme od godišnjeg sastanka do uključujući godišnji sastanak sljedeće godine. Računi udruženja moraju se voditi po kalendarskoj godini.

§ 10. Tumačenje statuta

Ako postoji bilo kakva sumnja u pogledu tumačenja ovih statuta ili u slučajevima koji nisu predviđeni statutom, pitanje se upućuje na sljedeći godišnji sastanak. U hitnim slučajevima, o pitanju može odlučiti odbor.

§ 11. Arbitražna klauzula

Tužba u sporu između člana i udruženja ne može se pokrenuti pred opštim sudom. Takav će se spor rješavati, osim ako je propisan drugi poseban nalog, u skladu sa Zakonom o arbitraži.

Svaka strana je odgovorna za svoje troškove, kao i za troškove imenovanog arbitra. Troškovi predsjedavajućeg i sekretara jednako se dijele između stranaka.

§ 12. Komisija za imenovanja

Odbor za imenovanja sastoji se od tri člana, od kojih jedan saziva, koje bira godišnja skupština. Komisija za imenovanja će, najkasnije 6 sedmica prije godišnjeg sastanka, pitati one kojima mandat istekne na kraju sastanka, o kandidaturi za sljedeći mandat.

Komisija za imenovanja će blagovremeno prije godišnjeg sastanka obavijestiti članove koji imaju pravo glasa o njihovom prijedlogu.

§ 13. Revizija.

Za pregled računovodstvenih izvještaja i administracije, godišnja sjednica imenuje revizora i zamjenika.

Revizor ima pravo sudjelovati u svim dokumentima i računima udruženja.

Godišnji izvještaj, zapisnici i računovodstveni dokumenti bit će dostupni revizorima najkasnije četiri sedmice prije godišnjeg sastanka i dostavljeni odboru s revizorskim izvještajem najkasnije dvije sedmice prije godišnjeg sastanka.

§ 14. Izmjena statuta

Za izmjene statuta udruženja potrebna je rezolucija godišnjih sastanaka sa najmanje 2/3 broja glasova.

Izmjene statuta udruženja § 1 Svrhe udruženja i § 15 Raspuštanje udruženja zahtijevaju odluku o dva uzastopna redovna godišnja sastanka.

Upravni odbor udruženja mora primiti prijedloge za izmjene statuta najkasnije do 1. februara.

Pitanje izmjene statuta bit će dostupno članovima. Moraju se prijaviti i trenutni statuti i prijedlozi izmjena.

§ 15. Raspuštanje udruženja

Odluke o raspuštanju udruženja zahtijevaju donošenje odluke na godišnjoj skupštini s najmanje 2/3 broja glasova.

Također se moraju donijeti odluke o tome kako će se koristiti imovina u udruženju koja ostane u vrijeme raspuštanja. Upotreba će biti u skladu sa svrhom udruženja u skladu sa § 1, a okvirni prijedlog će biti priložen uz obavještenje o godišnjem sastanku.

Raspuštanje se poistovjećuje s odlukom o zatvaranju udruženja, spajanju ili spajanju s drugom organizacijom.